savista

Lãnh đạo

Lê Mai Hương
Giám Đốc
Email: huong.le@sol-asia.com
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH
Giang Hồng Nhung
Phó Giám đốc
nhung.giang@sol-asia.com
PHỤ TRÁCH KINH DOANH
Nguyễn Kim Dung
Kế toán trưởng
dung.nguyen@sol-asia.com
KẾ TOÁN
Đặng Kim Hạnh
TP Hành chính Tổng hợp
hanh.dang@sol-asia.com
HÀNH CHÍNH
Nguyễn Long
Trưởng phòng QLCLDV
Phan Hải Linh
Giám đốc BQLTN
Trần Văn Nam
Giám đốc BQLTN
Trần Quốc Hưng
Giám đốc BQLTN
Nguyễn Văn Quang
Giám đốc BQLTN